OESO slaat en zalft België

Marktrapport

De OESO publiceerde deze week een nieuwe evaluatie van de Belgische economie. België kreeg een gematigd positief rapport overhandigd, waarbij de OESO tegelijk slaat en zalft. België wordt geprezen voor de doorgevoerde sociaaleconomische hervormingen en vooral voor de structurele verbetering in de arbeidsmarkt. In vergelijking met onze buurlanden groeide de Belgische economie het afgelopen decennium sterk. Bovendien leidde de groei tot een opvallend sterke jobcreatie, ook bij laaggeschoolden. Een werkloosheidsgraad van 5,3% eind 2019 is echt wel een uitzonderlijke prestatie. Met meer mensen aan het werk, en geleidelijk stijgende lonen door toenemende krapte op de arbeidsmarkt, compenseert de Belgische binnenlandse economie voor een deel de uitdagingen op het internationale toneel. Brexit, handelsoorlogen en de recente Duitse groeivertraging veroorzaken immers duidelijk uitdagingen voor onze exporteurs.

De OESO besteedt traditioneel veel aandacht aan structurele factoren in de economie. Vanuit die context benadrukt de OESO de noodzaak aan verdere structurele hervormingen, niet in het minst om de lage Belgische productiviteitsgroei aan te zwengelen. België hinkt op dat vlak achterop, wat de OESO vooral toeschrijft aan een gebrek aan concurrentie in een aantal (wettelijk beschermde) dienstenactiviteiten. We moeten daarbij onmiddellijk de kanttekening maken dat de Belgische productiviteitsgroei ook laag is omdat het productiviteitsniveau hoog is. Veel aandacht gaat in het rapport naar verdere hervormingen in de arbeidsmarkt met vooral een focus op de verdere verhoging van de arbeidsparticipatie in specifieke doelgroepen zoals oudere werknemers en mensen met een migratie-achtergrond, op een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd, evenals op een betere afstemming van het onderwijssysteem op de arbeidsmarkt (ICT skills).

De OESO formuleert een aantal heel concrete beleidssuggesties. Meest in het oog springend is een voorstel tot hervorming van de R&D-subsidies die te weinig jonge en innovatieve KMO’s ten goede komen. Ook op het vlak van congestie formuleert de OESO aanbevelingen, met name de invoering van een systeem van rekeningrijden, een herziening van het systeem van bedrijfswagens en meer inzetten op multimodaal vervoer. Die aanbevelingen lezen toch wat als het herkauwen van oude voorstellen die in België tot de nodige politieke discussies leidden.

De lijst met beleidsaanbevelingen is lang en economisch zinvol. Maar de OESO staat te weinig stil bij de realiseerbaarheid ervan, gegeven de verslechterde toestand van de Belgische publieke financiën en de moeilijkere internationale context. De instelling erkent positieve stappen op begrotingsvlak, maar zou sterker kunnen aandringen op een structurele sanering. Dergelijke aanbeveling zou echter de mogelijke realisatie van andere beleidsaanbevelingen ondergraven. Daarmee vaart de OESO een gevaarlijke koers. De suggestie van nieuwe beleidsideeën, zonder een budgettaire impactanalyse, opent de deur voor beleidsavonturen die kunnen leiden tot een verdere verslechtering van de overheidsfinanciën. Enkel in de context van soepelere Europese begrotingsregels zijn dergelijke voorstellen haalbaar, maar dan nog leggen ze een hypotheek op onze toekomstige financiën.

Vanuit een marktperspectief kan men het relatief gunstige rapport over de Belgische economie zien als een verklaring voor de lage Belgische langetermijnrente, en vooral voor het beperkte renteverschil tegenover Duitsland. Uiteraard weten we dat de aankoopprogramma’s van de ECB hierin de doorslaggevende factor waren. Maar de geleidelijke structurele verbetering in de Belgische economische prestaties zijn alvast een geruststelling voor de periode zonder onconventioneel monetair beleid. Toch kunnen we ons niet veroorloven om op onze twee oren te slapen. De uitdagende mix van de publieke financiën, de trage productiviteitsgroei, oprukkend protectionisme, de structurele impact van klimaatwijziging en -beleid en de demografische trends vergt waakzaamheid en politieke actie in onze open economie.
 

Werkloosheidsgraad (% actieve bevolking, SA)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.