Inflatie springlevend in eurozone

Marktrapport

Eurostat publiceerde gisteren nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. De inflatie steeg in december 2019 tot 1,3% op jaarbasis, toch een spectaculaire opstoot in vergelijking met de 1% inflatie in november. Het gaat hier om voorlopige ramingen, maar de nieuwe cijfers tonen aan dat er nog steeds inflatoire elementen spelen in de Europese economie. Uit detailcijfers blijkt dat vooral de prijzen van voeding, alcohol en tabak (+2% op jaarbasis) verantwoordelijk zijn voor de algemene prijsopstoot. Toch stegen ook de prijzen van diensten sterk (+1,8%), terwijl de prijzen van industriële producten en energie quasi constant bleven. De prijsevolutie voor voeding, alcohol en tabak is vaak volatiel en seizoensgebonden, en biedt daarom weinig houvast om te spreken van een structurele inflatie-opstoot. Toch valt op dat de prijzen van dergelijke producten al enige tijd in de lift zitten.

Belangrijker is de prijsevolutie in de dienstensectoren. Die prijsevolutie hangt nauw samen met de loonevolutie in de eurozone. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in heel wat Europese landen steeg de jaarlijkse loonverandering tot 2,61% in het derde kwartaal van 2019 (ECB-cijfers). Hogere lonen sijpelen in het algemeen sterker en sneller door in de prijzen van diensten, wat ook nu het geval lijkt te zijn. Dit is wel een structurele vorm van inflatie, waarop we – en in het bijzonder de ECB – al lang wachten.

Uiteraard zijn deze recente evoluties geen garantie dat de Europese inflatie vanaf nu hogere regionen opzoekt. Toch wijst de prijsdynamiek erop dat de reguliere marktwerking zijn gang gaat. De vraag naar diensten stimuleert de vraag naar arbeid en heel geleidelijk verhoogt dit de prijs van de productiefactor arbeid én van de diensten die hierop een intensief beroep doen. Gegeven het belang van diensten in onze hedendaagse economie en in onze inflatie (44% voor de eurozone) is dit een belangrijke drijvende kracht achter de Europese conjunctuur.
Toch zijn de recente inflatiecijfers geen uitgesproken goed nieuws. Het is duidelijk dat de inflatoire krachten trager werken dan in het verleden. Heel wat factoren spelen daarbij een rol, inclusief de rol van technologie, de substitutie van arbeid door kapitaal, een lagere productiviteitsgroei, demografische ontwikkelingen en internationale prijsconcurrentie door globalisering. Maar de economische basisprincipes blijven wel overeind. Naarmate de Europese economie zich versterkt, mede dankzij monetaire en budgettaire stimulus, spelen de inflatoire krachten op. Van deflatie is dus absoluut geen sprake in de eurozone, waardoor de Europese economie fundamenteel verschilt van bijvoorbeeld de Japanse economie.

De weg naar de 2%-inflatiedoelstelling van de ECB is nog lang. Toch is de nieuwe inflatie-opstoot hoopvol nieuws. Meer inflatie is nodig om een normalisatie van de Europese rentes te realiseren, maar dit is in elk geval een stap in de goede richting.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Inflatiecomponenten in de eurozone

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.