Groene disruptie voor Europa in 2020?

Marktrapport

De vergroening van de Europese economie staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Vooral op Europees niveau beweegt er veel en in een snel tempo. Vorige week kondigde de Europese Commissie de European Green Deal aan, een ambitieus routeplan om de vergroening beleidsmatig in goede banen te leiden. De Milieutop in Madrid toonde duidelijk aan dat Europa een voortrekkersrol wil spelen in een wereld die een stuk minder enthousiast de ecologische transitie omarmt. Nog op Europees niveau denkt de ECB, onder impuls van haar nieuwe voorzitster, luidop na over het koppelen van monetaire stimulus aan het hele ecologische verhaal. De initiatieven volgen elkaar snel op. Vanuit een marktperspectief is de vraag of we hiervoor klaar zijn, en wie de winnaars en verliezers van dit – mogelijk snelle – proces zullen zijn.

Een geleidelijke vergroening van onze economie kent nog wel hardnekkige tegenstanders, maar, algemeen gesproken, ziet iedereen wel dat dergelijke economische transitie opportuniteiten biedt. Opportuniteiten die mits de juiste verzachtende beleidsmaatregelen, de aanpassingskosten en nadelen ruimschoots kunnen compenseren. De uitdaging ligt hem dus vooral in de snelheid waarmee en manier waarop de ecologische transitie wordt doorgevoerd. Beleidsmakers hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid. Belangrijk is om te beseffen dat het beleid een richting is ingeslagen die nog moeilijk om te keren valt. Bedrijven bereiden zich beter voor op de implicaties. Dat is geen vanzelfsprekendheid omdat veel beslissingen vandaag omgegeven zijn door grote onzekerheid. Vaak beperkt de discussie zich tot de energietransitie, maar dat is slechts een klein deel van het hele vergroeningsproces. De beleidsambities op Europees niveau, die duidelijk veel verder gaan dan de huidige ambities binnen heel wat EU-lidstaten inclusief België, zijn financieel niet haalbaar. Althans, financiering binnen de huidige Europese begroting, die minder dan 1% van het Europese BBP bedraagt, is uitgesloten. En de EU-lidstaten staan niet te springen om hun financiële middelen ter beschikking te stellen. Met het huidige tempo aan publieke investeringen in de EU-landen kunnen we weinig impuls geven aan een snelle vergroening. Dat impliceert dat een deel van de transitiekost in elk geval op de bedrijven (en burgers) wordt afgewimpeld. Bedrijven beseffen dit beter vandaag dan morgen.

De vergroening van de Europese economie zal onze bedrijven via diverse kanalen bereiken. Het louter regulerend of wetgevend kader van milieunormen e.d. is maar een klein onderdeel. Bijvoorbeeld ook de kredietverlening zal in de toekomst bedrijfsactiviteiten richting vergroening stuwen. Kredieten zullen immers een ‘groene score’ krijgen, niet enkel omwille van het toenemend belang van een meer duurzame focus in het kredietverleningsbeleid van financiële instellingen, maar ook omwille van nieuwe regelgeving die banken in de toekomst zal dwingen de impact van en op milieuverandering van nieuwe investeringsprojecten te bepalen. We evolueren dus in sneltempo naar een bedrijfsomgeving waarin zowel bedrijven als hun projecten worden beoordeeld op hun ‘groene karakter’.

2020 belooft een cruciaal jaar te worden. Niet alleen is het uur van de waarheid voor de nieuwe Europese Green Deal. Europa introduceert ook een nieuwe taxonomie voor duurzame economische activiteiten die bepalend zal zijn voor de continuïteit en eventuele aanpassingen van projecten. Iedereen is zich best bewust van de enorme impact die deze initiatieven kunnen hebben, want ‘groen’ wordt relatief ruim gedefinieerd, inclusief sociale aspecten. Europa wil een voortrekkersrol spelen, maar dat impliceert ook dat Europa als eerste regio ter wereld de impact van beleid tegen klimaatverandering zal ondervinden. Op korte termijn zal dat een uitdaging vormen die mogelijk op de Europese concurrentiekracht weegt, maar hopelijk mooie vruchten op lange termijn oplevert. Wie zaait, die oogst, maar een geslaagde oogst vraagt een goede voorbereiding en zorgvuldige opvolging.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Overheidsinvesteringen in de EMU (in % van het BBP)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.