Amerikaanse voorraden als voorteken van afkoeling?

Marktrapport

De Amerikaanse economie is momenteel een lichtbaken in de economische verduistering die de wereld treft. De Amerikaanse groei in het derde kwartaal van 2018 (0,9%) vormt een schril contrast met de magere groei elders in de wereld, in het bijzonder in de Eurozone (0,2%). Het derde kwartaal bevestigde voor de VS op deze manier de relatief sterke prestaties uit het tweede kwartaal. Een analyse van de groeicomponenten is interessant om de werkelijke drijfkracht achter de Amerikaanse groei beter te begrijpen. In beide kwartalen steunde de groei sterk op consumptiegroei, een constante de afgelopen jaren. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen het tweede en het derde kwartaal.

In het tweede kwartaal zorgde een sterke netto-exportgroei voor de mooie groeicijfers. Amerikaanse bedrijven exporteerden veel in dit kwartaal om te anticiperen op toenemende handelsbelemmeringen, vooral in China. De handelsoorlog had dus tijdelijk een positief effect op de Amerikaanse economie. Vanzelfsprekend kan dergelijk effect niet blijven duren, en op lange termijn zal het toenemend protectionisme de exportgroei juist afremmen. De groei in het derde kwartaal werd niet gedreven door netto-exportgroei, maar vooral door toenemende voorraden. Dat is een interessante vaststelling. Veelal worden de wijzigingen in de voorraden als een restcategorie beschouwd, en niet als een structurele factor die de groei bepaalt. Stijgende voorraden zijn vaak een voorteken van economische afkoeling. In die zin plaatst de sterke stijging in het derde kwartaal vraagtekens bij de houdbaarheid van het huidige Amerikaanse groeitempo.

De vraag is dus hoe uitzonderlijk de voorraadtoename in het derde kwartaal was. Opvallend is dat de Amerikaanse import uit China bijzonder sterk toenam tussen het tweede en derde kwartaal, met 14,5%. Tegelijk daalde de Amerikaanse export naar China met 8,3%. Dat leidde uiteraard opnieuw tot een verslechtering van de Amerikaanse handelsbalans. De sterke stijging van de Amerikaanse import uit China is eigenlijk de omgekeerde beweging van wat in het tweede kwartaal gebeurde. Heel wat Chinese bedrijven trachten nog zoveel mogelijk te exporteren vooraleer het volledige pakket van tariefverhogingen van toepassing wordt. Ook een omgekeerde interpretatie is mogelijk: heel wat Amerikaanse invoerders proberen nog zoveel mogelijk te importeren uit China vooraleer zij worden geconfronteerd met hogere inputprijzen. Die laatste verklaring lijkt het meest waarschijnlijk, want dit kan tevens verklaren waarom de Amerikaanse voorraden zo sterk opliepen in het derde kwartaal. In elk geval zien we dus het fenomeen van trade frontloading opduiken, en dit in twee richtingen. De handelsoorlog stimuleert op deze manier handelsstromen op een artificiële manier. Eigenlijk gaat het hier dus om een tijdelijke marktverstoring en niet om fundamentele trends. In die zin is de Amerikaanse groei, zowel in het tweede als derde kwartaal, sterk vertekend door deze uitzonderlijke omstandigheden.

De stijging van de Amerikaanse voorraden is dus niet meteen een reden tot grote bezorgdheid. De verstoring die de handelsoorlog veroorzaakt is dat wel. Gelukkig blijft de groei nog altijd sterk ondersteund door de binnenlandse consumptie. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen blijft op peil en ondersteunt de consumptiegroei. De impact van de fiscale hervormingen van de Trump Administration stimuleerden in het tweede kwartaal de economie sterk, maar een omvangrijke investeringsgroei bleef uit in het derde kwartaal. Hoe lang is de Amerikaanse economie eenzaam tegen de wereldwijde stroom van toenemende economische onzekerheid en een verslechtering in het sentiment kan blijven ingaan?

 

Figuur - Amerikaanse contributie tot de reële BBP-groei

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.