Europese Commissie publiceert budgetbeoordelingen lidstaten

De markten: kort op de bal

Italië wordt meer dan waarschijnlijk onderworpen aan de ‘Excessive Deficit Procedure’.

Flag Italy

De Europese Commissie maakt haar conclusies over de budgetvoorstellen van de EU-lidstaten vandaag bekend. Niet geheel verrassend trekt het voorstel van Italië het meeste aandacht. Italië stelde haar begroting voor 2019 op en dat bevatte een tekort van 2.4% van het Italiaans BBP. Omdat de Italiaanse schuldgraad reeds (ver) boven 60% van het BBP uitkomt, nl. 130%, is het volgens het Europese Stabiliteits- en Groeipact verplicht om dit terug te schroeven. Het vooropgestelde tekort van 2.4% doet dit allerminst. Na eerdere officiële waarschuwingen van de Europese Commissie aan het adres van de Italiaanse regering, weigerde die om aanpassingen door te voeren. Daarom start de Europese Commissie vandaag zeer waarschijnlijk de ‘Excessive Deficit Procedure’ op .Maar wat houdt dit nu precies in? En wat zijn de volgende stappen?

Als de Commissie vandaag het licht op groen zet voor de opstart van de procedure, dan treedt die procedure ten vroegste midden januari effectief in werking. Na de ‘go’ van de Commissie vandaag, krijgt het Economisch Financieel Comité (samengesteld uit senior ambtenaren van de nationale administraties) twee weken om een officieel advies te geven. Als dit advies ‘positief’ blijkt, m.a.w. ze steunt de Commissie in haar intentie, dan moet de aanvraag worden goedgekeurd door de ECOFIN-raad (samengesteld uit alle ministers van Financiën uit de EU-lidstaten). Bij een gekwalificeerde meerderheid, wat 55% van de lidstaten die ten minste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen, is de ‘Excessive Deficit Procedure’ een feit. Italië krijgt dan drie of zes maanden de tijd om te voldoen aan de nieuw opgelegde aanbevelingen en doelstellingen. Daarbij stelt de Commissie ook al mogelijke sancties voorop, die dan bij het niet behalen van de doelstellingen in werking treden. Ze kan het land in kwestie, Italië, daarbij beboeten (tot 0.2% van het BBP). Als de procedure dus in januari 2019 van start gaat, kan Italië ten vroegste in april aan sancties onderworpen worden.

Ook andere landen staan op de ‘watchlist’ van de Europese Commissie: Frankrijk, Spanje, Portugal, Slovenië én… België. Ook zij kregen reeds een aanmaning van de Commissie en moeten verantwoording afleggen waarom ze afwijken van de Europese begrotingsregels. Van deze landen is enkel België in gevaar om onder het ‘European Deficit Procedure’ geplaatst te worden omdat ze er meermaals niet in slaagde haar schuldgraad te verlagen.

De Italiaanse rentes staan al enige tijd onder druk. De spread over de Duitse 10-jaarsrente oscilleert al rond de 300 basispunten. Deze ochtend kropen de Italiaanse rentes voorzichtig lager op geruchten dat Italiaans vicepremier Salvini enkele wijzigingen aan het huidige budgetvoorstel overweegt, maar die werden door zijn Legapartij snel ontkracht. De Italiaanse 10-jaarsrente noteert momenteel 3.55%, de spread over de Duitse 10-jaarsrente bedraagt 318 basispunten. De markt heeft de opstart van de procedure zo goed als verdisconteert. De Europese Commissie verkondigt straks om 12u haar beslissing.
 

Figuur - Italiaanse spread over de Duitse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.