Rentebeslissing Fed wordt overschaduwd door spanning op Amerikaanse geldmarkt

De markten: kort op de bal

Wordt de Fed gedwongen om meer liquiditeit te verschaffen en/of obligaties op te kopen?

Flag US

Vandaag is het aftellen naar de Fed-beleidsbeslissing. Tijdens de persconferentie zal Fed-voorzitter Powell de klassieke vragen krijgen over hoe de Fed verwacht dat de economie en het monetair beleid zullen evolueren. De voorbije dagen kwam er echter een nieuwe topic op de radar die markten sterk bezig houdt: oplopende spanningen op de Amerikaanse geldmarkt. Om, op het eerste gezicht vooral technische redenen, was er de voorbije dagen krapte op de Amerikaanse geldmarkten. Hierdoor steeg onder meer de ‘overnight’ rente fors, ondanks het feit dat de Fed met haar soepeler beleid de economie juist een duwtje in de rug wil geven. De New-York Fed organiseerde zelfs een uitzonderlijke operatie om het liquiditeitskort het hoofd te bieden en de rente in te tomen. Voor vandaag is een bijkomende operatie aangekondigd. Als het enkel om een tijdelijk, technisch fenomeen gaat, hoeven we ons niet te veel zorgen te maken. Sinds de financiële crisis zijn de markten echter alerter geworden voor dit soort fricties. Zo is het in 2007 ook begonnen, luidt het dan.


Even naar de grond van de zaak. Na het stoppen van netto-aankopen van overheidsobligaties in het kader van QE door de Fed (2014), zijn de liquiditeitsoverschotten die de Amerikaanse banken aanhouden bij de Fed geleidelijk afgenomen. Ze hebben dus minder geld beschikbaar, vooral voor kortetermijn, interbancaire geldmarkttransacties. Op het eerste gezicht is dat merkwaardig want de Fed heeft ook na het stoppen van de afbouw van haar balans veel ‘overtollige’ liquiditeit in de markt gelaten. Daar staat tegenover dat banken in het kader van de striktere regelgeving na de crisis verplicht grotere liquiditeitsbuffers moeten aanhouden. Bovendien slorpt de Amerikaans schatkist veel liquiditeit op door de verhoogde uitgifte van obligaties om het aanzwellende tekort van de regering Trump te financieren. Daarnaast waren er de voorbije dagen nog tijdelijke factoren. Veel bedrijven betaalden belastingen aan de schatkist en ook de spanning rond Saoedi Arabië zorgde via allerlei kanalen (opvragen margin calls) waarschijnlijk voor een verhoogde vraag naar USD-liquiditeit. Voor de Fed is het natuurlijk een ongewenst effect dat krapte op de geldmarkt de rentes laat opspringen tot ver boven de beleidsrente, die ze correct/wenselijk inschat in de huidige economische situatie. Powell zal vanavond zeker vragen krijgen naar een structurele oplossing voor dit probleem.


De Fed kan ad hoc repo-operaties (cash tegen bonds) blijven doen, maar dan blijft het klimaat op de geldmarkten en die onzekerheid wil niemand. In de mate dat het tekort te wijten is aan een scheefgetrokken verhouding tussen te veel aangeboden (overheids)obligaties en een relatief tekort aan liquide middelen om die te financieren, kom je al snel uit bij een scenario waar de Fed (opnieuw) meer obligaties gaat kopen in ruil voor cash. Was dat niet de essentie van de QE die de Fed tot voor kort afbouwde? Komt er sneller dan verwacht een nieuwe soort QE? Hoeveel moet dat dan wel zijn? Hoe gaat de markt daarop regeren? Lagere rentes omdat de Fed terug obligaties opkoopt? Of juist hogere rentes omdat het de uiting is van een (te) gul fiscaal beleid?

Veel vragen dus en voorlopig nog weinig antwoorden. We hebben het gevoel dat het niet de laatste keer is dat we op dit ‘ingewikkeld technisch’ probleem zullen moeten terugkomen. Hopelijk is het niet de gevreesde kanarie in de koolmijn zoals in 2007.
 

Figuur - Fed-fund rente stijgt ondanks verwachting op Fed renteverlaging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.