Publications

Publications

Publications overview

iPhone, IKEA and Big Mac prices as a guide for exchange rate misalignments?

EO20181109 iPhone, IKEA and Big Mac prices as a guide for exchange rate misalignments

Predictable midterm results. Still unpredictable Trump.

EO20181107 Predictable midterm results. Still unpredictable Trump.

Debt quality, not accumulation, threatens financial stability

EO20181026 Kredietkwaliteit, en niet kredietgroei, bedreigt financiële stabiliteit

Germany needs to become a little bit more Italian

EO20180910 Duitsland moet een klein beetje Italiaanser worden

Positive economic evaluation for Macron’s reform policies

EO20181018 Goed economisch rapport voor Macrons hervormingsbeleid

Economic Derby of the Low Countries: Belgium-Netherlands 0-5

EO20181015 Economische Derby der Lage Landen: België-Nederland 0-5

Economic growth ten years after the financial crisis: a half-full glass

ERR 201807 Economische groei tien jaar na de financiële crisis: een halfvol glas

Economic Perspectives October 2018

EP201810 Economische Vooruitzichten

Belgian local authorities face major financial challenges

EO20181016 Lokale overheden staan voor grote financiële uitdagingen

Dancing Queen causes additional Brexit damage due to restriction on immigration

EO20181010 Dancing Queen zorgt voor bijkomende brexit-schade door immigratiebeperking

Changing political winds and economic reforms in LatAm

EO20181005 Veranderend politiek klimaat en economische hervormingen in Latijns-Amerika

Euro current account surplus points to investment shortfall

EO20181002 Overschot op de lopende rekening van de EMU wijst op investeringstekort

The Nobel Prize in Economic Sciences should be renamed the Nobel Prize in Human Sciences

Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

Emerging market vulnerabilities and weaknesses

ERR 201809 Kwetsbaarheden en zwaktes van de opkomende economieën

Economics Perspectives September 2018

Economische vooruitzichten september 2018

European fiscal rules: Achilles tendon of the euro area

Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

EU should save Brexit negotiations step by step

EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

Deindustrialisation in Belgium is not irreversible

De desindustrialisatie in België is niet onomkeerbaar

Quantitative ECB policy continues after the end of QE

Kwantitatief ECB-beleid duurt voort na einde QE

Perfect storm sends Argentina through dire straits

Perfecte storm brengt Argentinië in moeilijke papieren

Turbulent autumn is coming

Turbulente herst in aantocht

Economic Perspectives August 2018

Economische vooruitzichten augustus 2018

Economic Perspectives July 2018

Economische vooruitzichten juli 2018

OPEC+ meeting: vague agreement to boost output

OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen