Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Disclaimer

Disclaimer

“This publication is prepared by KBC Group NV, or related KBC-group companies such as KBC Bank NV, KBC Asset Management NV, KBC Securities NV (hereafter together ‘KBC’).

The non-exhaustive information contained herein is based on short and long-term forecasts for expected developments on the financial markets and the economy. KBC cannot guarantee that these forecasts will materialize and cannot be held liable in any way for direct or consequential loss arising from any use of, or reliance on, this document or its content.

This publication is provided for informational purposes only and is not intended to be an offer, or the solicitation of any offer, to buy or sell the securities or other financial products/instruments referred to herein. The document is not intended as personalized investment advice and does not constitute a recommendation to buy, sell or hold investments described herein.

This publication contains KBC proprietary information. No part of this publication may be reproduced in any manner without the prior written consent of KBC.

The information, opinions, forecasts, and estimates herein have been obtained from, and are based upon, sources believed reliable, but KBC does not guarantee that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. All opinions and estimates constitute a KBC judgment as of the date of the report and are subject to change without notice.

This publication is provided solely for the information and use of professionals (such as journalists, economists, and professional investors) who are expected to make their own investment decisions without undue reliance on this publication. Professional investors must make their own determination of the appropriateness of an investment based on the merits and risks involved, their own investment strategy and their legal, fiscal and financial position.”

 

“Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om deze websites te bezoeken. KBC Groep NV en de betrokken KBC-groepsvennootschappen, zoals KBC Bank NV, KBC Asset management NV, KBC Securities NV (hierna samen aangeduid als ‘KBC’) treden hierbij geenszins op als tussenpersoon en bemiddelen niet tussen u en deze derde. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt, en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat de geschiktheid betreft voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of de betrouwbaarheid betreft van de eigenaars of houders van de betreffende sites, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover deze site(s) informatie verstrekt (verstrekken). KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, de correctheid en de accuraatheid betreft van de websites waarnaar het een link legt.

U kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s).”

 

“This website offers links to third-party websites, which you may visit if you wish. In this regard KBC Group NV, or the related KBC-group companies, e.g. KBC Bank NV, KBC Asset management NV, KBC Securities NV (hereafter together ‘KBC’) do not act as intermediaries nor do they mediate in any way whatsoever between you and the third parties in question. KBC is in no way responsible for the content of the sites to which it provides a link, nor can they guarantee their level of security. KBC does not guarantee the fitness for purpose of the information, the data and publications on the third-party websites.  Moreover, KBC do not offer any guarantee whatsoever in relation to the solvency and/or reliability of the site owners or managers, nor as regards the persons or companies on which the site(s) provide(s) information. KBC does not guarantee the completeness, correctness or accuracy of the sites to which it provides a link.

You may not hold KBC liable for any adverse consequences or any loss/damage which you might suffer as a result of (i) making contacts and/or concluding contracts through these hyperlinks, (ii) using information obtained via these hyperlinks, (iii) the consultation of the linked website(s). “

© 2018 KBC Groep |