Economic Research

Slider image
  • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

    BLIKVANGERS -Terwijl de Amerikaanse economie verrassend sterke groeiresultaten liet optekenen in het tweede kwartaal,...
  • OPEC+: vage afspraak om de productie te verhogen

    ECONOMISCHE OPINIES – Vrijdag en zaterdag vond in Wenen een ‘OPEC+’ -bijeenkomst plaats die nauwlettend in de gat...
  • Made in China … of toch niet helemaal?

    Het handelsconflict tussen de VS en haar handelspartners loopt steeds meer uit de hand. Ter verdediging van de genomen h...
U bent hier: Home » Economische Opinies » Staal en aluminium zijn slechts de voorbode van een complex handelsconflict

Staal en aluminium zijn slechts de voorbode van een complex handelsconflict

ECONOMISCHE OPINIE – Ondanks intensieve bilaterale onderhandelingen gelden vanaf 1 juni 2018 hogere tarieven op de Amerikaanse import van Europees staal en aluminium. De Amerikaanse regering implementeert hierdoor de eerder aangekondigde maatregelen om de Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten te beschermen tegen sterke internationale concurrentie, officieel omwille van nationale veiligheid. Een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie, evenals een tegenreactie door de EU zullen spoedig volgen. Daarmee gaat de escalatie van het internationale handelsconflict effectief van start. De economische schade van deze eerste stap blijft beperkt, maar de kans dat het conflict uitbreidt naar de Europese automobielsector is aanzienlijk. De uiteenlopende Europese exportbelangen dreigen bovendien de escalatie te versterken en onderhandelingen bemoeilijken.

Lees de volledige opinie hier.

Steel and aluminium are just the forerunners of a complex trade conflict

ECONOMIC OPINION – Despite intensive bilateral negotiations, from 1 June 2018 higher tariffs will be applied on American imports of European steel and aluminium. The American government is implementing the previously announced measures to protect American steel and aluminium producers against strong international competition, officially in the interests of national security. A complaint to the World Trade Organisation, as well as a counter-reaction by the EU, will follow soon. This is effectively the start of an escalating international trade conflict. The economic damage of this first step remains limited, but the likelihood of the conflict spreading to the European automotive sector is significant. Moreover, the differing export interests among EU member states threaten to exacerbate the escalation and make negotiations more difficult.

Read the full opinion here.

 

L’acier et l’aluminium ne sont que les précurseurs d’un conflit ommercial complexe

Malgré d’intenses négociations bilatérales, à partir du 1er juin 2018, des droits de douane plus élevés seront appliqués sur les importations américaines d’acier et d’aluminium européens. Le
gouvernement américain met en oeuvre les mesures annoncées précédemment pour protéger les producteurs américains d’acier et d’aluminium contre une forte concurrence internationale,
officiellement dans l’intérêt de la sécurité nationale. Une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi qu’une contre-réaction de l’UE, suivront bientôt. C’est en fait le début d’un
conflit commercial international qui s’intensifie. Les dommages économiques de cette première étape restent limités, mais la probabilité que le conflit s’étende au secteur automobile européen est
importante. En outre, les intérêts divergents en matière d’exportation entre les États membres de l’UE risquent d’exacerber l’escalade et de rendre les négociations plus difficiles.

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |