Economic Research

Slider image
 • Nobelprijs Economie wordt beter een prijs Menswetenschappen

  ECONOMISCHE OPINIES – Begin oktober wordt naar jaarlijkse gewoonte de Nobelprijs Economie uitgereikt. Dat de financië...
 • Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

  BLIKVANGERS Over het algemeen blijft de wereldeconomie sterk presteren. In de voorbije weken werden de groeiverschill...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES – De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten d...
 • Europese begrotingsregels: achillespees van de eurozone

  ECONOMISCHE OPINIES - Het najaar is begrotingstijd. Tegen 15 oktober moeten de EU-landen hun begroting voorleggen aan de...
 • EU moet brexit-onderhandelingen stapsgewijs redden

  ECONOMISCHE OPINIES - De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) moeten dit...
U bent hier: Home » Economische Vooruitzichten » Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

Economische Vooruitzichten – Economic Perspectives – Perspectives économiques

BLIKVANGERS

– De economische dynamiek in de ontwikkelde landen bleef in de voorbije weken uiteenlopen. In de VS waren er duidelijke tekenen van herstel in het tweede kwartaal, na het zwakke eerste kwartaal. Een sterk ondernemersvertrouwen, een expansief begrotingsbeleid en sterke arbeidsmarktprestaties blijven er de groei ondersteunen. Een en ander zette er ons toe aan om onze groeivoorspelling voor 2018 op te trekken van 2,6% tot 2,8%.

– De cijfers uit de eurozone blijven ondertussen wat ontgoochelen. In sommige eurolanden flakkerde de bezorgdheid over politieke instabiliteit op en over het internationale handelsfront trokken donkere wolken samen. Dit wijst erop dat de economische groei in de eurozone over gans 2018 wat zwakker zal blijven dan tot voor kort verwacht. Bovendien bevestigt het ook de neerwaartse herziening van onze groeivoorspelling die we vorige maand reeds doorvoerden.

– De marktturbulenties naar aanleiding van de minicrisis in Italië zijn wat weggeëbd. Maar ze lieten voorlopig toch enige schade na. Per saldo ligt de Italiaanse rente nog steeds wat hoger dan vóór de crisis, terwijl de Duitse rente enigszins onder neerwaartse druk blijft. Een onmiddellijke crisis is nu weer afgewend, maar op lange termijn blijft een substantieel risico overeind. De huidige regering zal er allicht niet in slagen om de fundamentele economische problemen van Italië aan te pakken. Een soepel begrotingsbeleid zonder veel ingrijpende structurele economische hervormingen is het meest waarschijnlijk. Wanneer de ECB haar monetair beleid begint te normaliseren, zal de bezorgdheid over de houdbaarheid van de overheidsschuld in de eurozone opnieuw een belangrijk marktthema worden.

– Het risico op een heuse handelsoorlog is in de voorbije weken toegenomen. Het handelsconflict escaleert nu president Trump zijn woorden omzet in daden. Zijn belangrijkste handelspartners genieten niet langer van de vrijstelling van hogere invoerheffingen voor staal en aluminium. Voor de verdere impact van het conflict op de economische groei zijn de vergeldingsmaatregelen belangrijk. Daaruit zal moeten blijken of een negatieve spiraal van protectionisme op gang zal komen. Voor Europa zijn eventuele heffingen op de invoer van auto’s door de VS het grootste risico.

– In de eurozone neemt de inflatoire druk geleidelijk aan toe. In mei veerde de inflatie op tot 1,9%. Daarin speelden tijdelijke factoren, zoals de opwaartse druk van energie- en voedingsprijzen, de belangrijkste rol. Niettemin greep de ECB de hogere inflatie aan om het einde van haar aankoopprogramma van financiële activa aan te kondigen.

– Na september 2018 zal de ECB haar maandelijkse netto-aankopen van schuldpapier verlagen van 30 miljard naar 15 miljard euro. In december 2018 zou ze het aankoopprogramma afronden. Aan die boodschap voegde ze evenwel meteen toe dat ze haar beleidsrente ten minste tot de hele zomer van 2019 op het huidige niveau zal handhaven. Zo wil de ECB allicht voorkomen dat de financiële markten een te snelle of te forse rentestijging zouden verwachten. De ECB-communicatie ligt grotendeels in lijn met ons scenario. De eerste stap naar rentenormalisatie zal pas een hele poos na het einde van het aankoopprogramma worden gezet. Dat is ten vroegste in de tweede helft van 2019.

– Gekaderd: Munten als economische wapens: waarom de euro als internationale munt nog steeds achterblijft ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 

De volledige publicatie kan u hier lezen.

 

ECONOMIC PERSPECTIVES

HIGHLIGHTS

– Macroeconomic developments in advanced economies have shown different paths in recent weeks. Data for the US indicate a recovery in Q2 after the soft patch in Q1. This is supported by a rise in corporate sentiment, a positive impact of fiscal policies and strong labour market performance. Therefore, we upgraded our US growth forecast for 2018 from 2.6% to 2.8%.

– Meanwhile, recent data for the euro area were somewhat disappointing. Amid heightened concerns about political instability in some euro area economies and darkening clouds on the international trade front, this signals that the pace of euro area GDP growth might moderate through 2018. This is in line with last month’s downward revision of our EMU growth forecasts.

– Market fuss about the Italian mini-crisis has faded in recent weeks, but some ‘damage’ still remains. Italian rates are still elevated while German rates remain relatively subdued. Immediate crisis risks no longer loom, but longer-term risks remain substantial. It is likely that the current coalition will not address Italy’s fundamental economic problems, and as such a slowdown in reforms combined with fiscal expansion is the most likely scenario. Moreover, when the ECB begins normalising its monetary policy, underlying concerns about public debt sustainability in the euro area as a whole will become a more important market theme again.

– Risks of a full-blown trade war have increased in recent weeks. The trade conflict is escalating as threats have turned to action now that president Trump has decided to lift the exemptions on steel and aluminium import tariffs for the main trading partners of the US. Going forward, the extent to which other countries will retaliate and whether this will lead to a protectionist spiral will be crucially important to the growth outlook. For Europe in particular, potential tariffs on US car imports are the main risk.

– Inflationary pressures in the euro area are slowly building. Headline inflation jumped up to 1.9% in May. This was mainly due to temporary volatile factors like upward pressures from energy and food prices. Nevertheless, it presented a window of opportunity for the ECB to change its forward guidance about the Asset Purchase Programmes (APP).

– After September 2018, the ECB will taper its purchases dropping the monthly purchase amount to EUR 15 billion from EUR 30 billion at present. The ECB also signalled its intention to end the APP in December 2018. However, to ensure that markets do not anticipate an early or aggressive move to higher interest rates, the ECB indicated that policy rates are not likely to rise at least through the summer of 2019. This is broadly in line with our scenario. The first step towards a policy rate normalisation will only be taken well after the end of the APP, i.e. at the earliest during H2 2019.

– Focus article – Currencies as economic weapons: why the euro is still no match for the US dollar

To read the full publication, click here.

 

PERSPECTIVES ECONOMIQUES

A LA UNE

– La dynamique économique des pays développés a continué à suivre une évolution divergente ces dernières semaines. Aux États-Unis, des signes évidents de reprise se sont manifestés au deuxième trimestre, après un premier trimestre morose. La confiance élevée des entreprises, la politique budgétaire expansionniste et les solides performances du marché du travail continuent de soutenir la croissance. Nous avons par conséquent augmenté nos prévisions de croissance pour 2018 de 2,6% à 2,8%.

-Les chiffres de la zone euro restent en revanche quelque peu décevants. Dans certains États membres, l’instabilité politique a suscité l’inquiétude et l’horizon s’est assombri sur le front du commerce international. Cela donne à penser que pour l’ensemble de 2018, la croissance économique de la zone euro restera un peu plus faible que prévu récemment et cela confirme en outre la révision à la baisse de nos prévisions de croissance déjà opérée le mois dernier.

-L’agitation des marchés consécutive à la mini-crise en Italie est quelque peu retombée, mais elle a fait des dégâts. En fin de compte, le taux italien est encore légèrement supérieur à son niveau antérieur à la crise, tandis que le taux allemand reste quelque peu sous pression baissière. Une crise a été évitée, mais le risque subsiste à long terme. Il est peu probable que le gouvernement actuel soit en mesure de s’atteler aux problèmes économiques fondamentaux de l’Italie. Une politique de souplesse budgétaire sans de profondes réformes économiques est l’option la plus probable. Alors que la BCE commence à normaliser sa politique monétaire, l’inquiétude entourant la viabilité de la dette publique dans la zone euro redeviendra un thème essentiel pour le marché.

-Le risque d’une véritable guerre commerciale s’est accru ces dernières semaines. Le différend commercial s’intensifie maintenant que Donald Trump met ses menaces à exécution. Ses principaux partenaires commerciaux ne bénéficient plus de l’exonération des droits d’importation plus élevés sur l’acier et l’aluminium. Les mesures de représailles détermineront l’impact du conflit sur la croissance économique. Nous saurons alors si elles déclenchent une spirale protectionniste négative. Pour l’Europe, des taxes éventuelles sur les importations américaines de voitures sont le risque majeur.

-Dans la zone euro, la pression inflationniste se renforce progressivement. L’inflation a grimpé à 1,9% en mai. Des facteurs temporaires, tels que la pression haussière des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, y ont joué le rôle le plus important. La BCE a toutefois profité de l’accélération de l’inflation pour annoncer la fin de son programme d’achat d’actifs financiers.

-Après septembre 2018, la BCE réduira ses achats mensuels nets de titres de créance de 30 milliards EUR à 15 milliards EUR et en décembre 2018, elle devait clôturer son programme d’achat. Elle a cependant aussitôt ajouté qu’elle maintiendrait son taux directeur à son niveau actuel au moins jusqu’à la fin de l’été 2019. Sans doute souhaite-t-elle ainsi empêcher les marchés financiers de tabler sur une hausse des taux trop rapide ou trop marquée. La communication de la BCE est globalement conforme à notre scénario. La normalisation des taux ne sera amorcée que bien après la fin du programme d’achat, soit au second semestre 2019 au plus tôt.

-Encadré – Les devises en tant qu’armes économiques: pourquoi l’euro en tant que monnaie internationale reste-t-il à la traîne par rapport au dollar américain?

Pour consulter le bulletin complet cliquez ici.

© 2018 KBC Groep |